Stichting Holten Science is opgericht op 20 maart 2018 en is ingeschreven in de KvK onder nummer 71190961, als stichting met algemeen nut zonder winstoogmerk.

De statutaire doelstellingen van de stichting zijn:

“het uitdragen van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen aan een breed publiek en met name aan jongeren die zich willen oriënteren op een technische of wetenschappelijke studie en/of loopbaan.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het (doen) organiseren van bijeenkomsten en andere evenementen en die laagdrempelig voor iedereen toegankelijk te maken”.

Achtergrond en motivatie:

Wetenschap en Technologie hebben grote invloed op veranderingen in onze samenleving. Het beschikbaar maken van informatie over ontwikkelingen op dit gebied vormen een belangrijke voorwaarde voor de acceptatie van de maatschappelijke veranderingen die hierdoor toekomstige generaties te wachten staan. Door het organiseren van bijeenkomsten waar gezaghebbende en gepassioneerde wetenschappers over hun werk vertellen worden jong en oud gestimuleerd en geprikkeld na te denken over ieders rol in de samenleving zoals die zich de komende generaties zal ontwikkelen.

De stichting herkent de grote rol die ouders (nog steeds) spelen bij de beroepskeuze van hun kinderen en beoogt een breed sociaal draagvlak te creëren voor de keuze van een wetenschappelijke of technische opleiding en/of loopbaan.

Verantwoording:

De stichting heeft zich gecommitteerd voor een bijeenkomst cyclus van  3 schooljaren, beginnende met het schooljaar 2018/2019. Gedurende ieder van die drie jaren, zullen op voor de leerlingen passende tijden 4 bijeenkomsten plaatsvinden.

Naast wetenschappelijk en/of technische georiënteerde sprekers zullen daar waar mogelijk ondernemers en ondernemingen worden gevraagd een bijdrage te leveren om zo een aansluiting te maken tussen de ontwikkelingen en practische omzetting daarvan.

Elke bijeenkomst wordt middels een on line enquête direct gemonitord en geëvalueerd. Na elk schooljaar vindt een evaluatie plaats over het format en de voorgestelde agenda voor het volgende jaar. Na drie jaar of eerder indien noodzakelijk wordt besloten of het initiatief zoals dat nu genomen is, een meer permanente rol kan krijgen.

Om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren, is zij aangewezen op giften en donaties. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd de stichting financieel of materieel te steunen.

U kunt daartoe contact opnemen met het bestuur via de aangegeven contact informatie.

Bestuur:

De stichting kent het volgende bestuur:

Obbe Meijer (vz)
Eric Klein Nagelvoort (lid)
Arjan Hakkert (fin)
Henk Jan Knol (lid)
Klaas van Aken (lid)